Special Menu

Du er her:

Ny utgave av KONTEKSTonline

Det nyeste nummeret av KONTEKSTonline er nå tilgjengelig på nett. Denne gangen kan du blant annet lese om hvordan VR-teknologi påvirker elevers læring, livsmestring i skolen og innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge.

I denne utgaven av KONTEKSTonline kan du lese om «VR-teknologi og elevenes læring». Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Innlandet, understreker i artikkelen sin at satsingen på ulike former for informasjonsteknologi i utdanningssystemet i liten grad har gitt ønsket effekt på læring. Men Nordahl peker også på at Hamilton & Hattie (2021) i sin metaanalyse understreker at «nyere former for undervisningsteknologi med en sterkere vektlegging av interaksjon og feedback kan ha bedre forutsetninger for øket læring hos elevene». Med bakgrunn i et slikt perspektiv utprøves i Hedmark VR-teknologi blant annet i matematikkundervisning på 5.trinn. 

Rektor Arild Sandvik på Harestua barne- og ungdomsskole forteller om 20 år med PALS. PALS er ikke et «program», PALS er en måte å drive og tenke skole på, en måte å som utvikler elevenes til å mestre både fagene og livet. Vi vet at evne til å mestre livet i barndommen og ungdomstiden ikke bare influerer denne perioden, men hele det videre livsløpet. Men hvordan fungerer livsmestring som skolefag? Hvordan skal det implementeres i skolens undervisning? Professor Terje Ogden reiser spørsmålet i dette nummeret av KONTEKSTonline.

Artikkelen om Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO, berører å kunne mestre livet fra en annen vinkel; opplever klientene og deres foreldre utvikling av selvstendighet og autonomi? Hvordan utvikles autonomi i en terapisituasjon?  For å forstå dette søker masteroppgavene som artikkelen bygge på å gripe perspektivet både til terapeutene og klientene; til de som gir hjelp og de som mottar den.

Utvikling av tiltak i samarbeid mellom forskere, brukere og praktikere

Enkelte eksperimenter ble verdensberømt da de ble utført; Marsmallow eksperimentet fortalte at barn som mestret å ikke spise godteriet de ble tilbudt med en gang, gjorde det bedre både på skolen og videre i livet enn de som ikke klarte å vente. Når eksperimentet nå gjentas på nye måter, forteller det at forholdet mellom å utsette godterispising og det videre liv er atskillig mere kompleks enn det framstod i det første eksperimentet.

I beskrivelser av politiske strategier understrekes behovet for forebygging og tidlig innsats, og for helhetlig og kunnskapsbasert forståelse. For forskere og praktikere er utfordringen å utvikle former for innsats som dekker disse områdene. I prosjektet Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge, utvikles tiltak i samarbeid mellom forskere, brukere og praktikere. Prosjektet «Støtte til mestring» er innovativt både i sitt perspektiv og sin form; målet er å kunne tilby kommunene effektive intervensjoner som tar hensyn til kommunenes forskjellige tjenestenivåer, praktikernes ulike utgangspunkt og til sårbare familienes varierte og sammensatte hjelpebehov. 

Forholdet mellom forskning og praksis er temaet for intervjuet med Harald Janson ved NUBU, en av de få som har omfattende profesjonell erfaring både forsker og kliniker. Erfaringen som kliniker er også en etisk påminnelse understreker Janson; forskning skal bidra til å forandre og bedre menneskers liv

Forskingsnytt presenterer som alltid kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU siste halvår, og illustrerer omfanget og bredden i NUBUs virksomhet.

Ta kontakt med oss

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Kristin Horn Talgø, eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

Her kan du lese denne utgaven av KONTEKSTonline.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.