Special Menu

Du er her:

MST – kortvarig hjelpetiltak med langvarige effekter

Multisystemisk terapi (MST) er et familie- og nærmiljøbasert tiltak for ungdom (12–17 år) med alvorlige atferdsproblemer. MST er nå tilgjengelig i alle landets fylker.

Tiltaket, som har en varighet på 4–6 måneder, er tidligere blitt evaluert med gode resultater i USA. Kort- og langtidseffektene er også blitt evaluert i en norsk studie.

Fordelt i to grupper

I den norske studien ble effektene av MST versus ordinære hjelpetiltak undersøkt blant 100 ungdommer (63 gutter og 37 jenter) henvist til hjelpeapparatet grunnet alvorlig antisosial atferd som vold, rusmisbruk og kriminalitet. Ungdommene ble tilfeldig fordelt i de to gruppene og ble sammenliknet før og etter behandling (såkalt RTC). 75 av ungdommene ble i tilegg fulgt opp to år etter inntak. Data ble samlet inn fra foreldre, lærere og ungdommene selv.

MST mer virkningsfullt enn andre barnevernstiltak

Resultatene viste at MST er et mer virkningsfullt hjelpetilbud enn andre barnevernstiltak (f.eks. fosterhjem, støttekontakt, akuttplassering på institusjon), både på kort og lengre sikt. MST bidro til mindre antisosial atferd hos ungdommene, og var også effektiv når det gjaldt innagerende problemer som depresjon og angst. MST-ungdommene fikk dessuten bedre sosiale ferdigheter og ble sjeldnere plassert utenfor hjemmet enn ungdommene som mottok ordinære hjelpetiltak.

For både jenter og gutter

MST framsto gjennomgående som et virkningsfullt tiltak både for jenter og gutter. MST-behandlingen resulterte i at flere ungdommer ble boende hjemme (enn i kontrollgruppen) og at effekten av MST på bosituasjonen var aller best for gutter og eldre ungdommer. Foreldrene i MST-gruppen var dessuten mer fornøyde med den hjelpen og støtten de hadde fått.

Studien viste for øvrig at tiltaksutbyttet varierte etter grad av behandlingsintegritet. Det vil si at effektene var størst der terapeutene mest lojalt fulgte behandlingsprogrammets prinsipper og teoretiske forutsetninger. Jo større avvik, jo mindre utbytte.

Ogden, T., & Halliday-Boykins, C. (2004). Multisystemic treatment of antisocial adolescents in Norway: Replication of clinical outcomes outside of the US. Child and Adolescent Mental Health, 9, 77–83.

Ogden, T., & Amlund Hagen, K. (2006). Multisystemic treatment of serious behaviour problems in youth: Sustainability of effectiveness two years after intake. Child and Adolescent Mental Health, 3, 142–149.

 


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.