Special Menu

Du er her:

Positive resultater fra pilotstudie av MST-CAN i Norge

En ny pilotstudie viser gode resultater av behandlingstiltaket MST-CAN for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt, og anbefaler videre evaluering av tiltaket.

MST-CAN (Multisystemic Therapy - Child Abuse and Neglect) er et evidensbasert behandlingstiltak for familier med barn mellom 6 og 18 år, hvor det rapporteres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet. Metoden er en tilpasning av Multisystemisk terapi (MST) som i Norge er en veletablert behandling for familier med ungdom som viser alvorlige atferdsvansker. Det første, og hittil eneste MST-CAN-teamet i Norge ble etablert av barnevernstjenesten i Bærum kommune sommeren 2016, i samarbeid med Asker kommune og NUBU. Tiltaket kvalitetssikres av NUBU og av metodeutviklerne i USA.

Gode resultater fra tidligere studier

Tidligere forskning (hovedsaklig amerikanske studier) på bruk av MST-CAN har vist gode resultater i å redusere vold og omsorgssvikt mot barn. Tiltaket har også vist seg å være samfunnsøkonomisk kostnadsbesparende sammenliknet med andre behandlingstiltak, blant annet fordi det bidrar til færre plasseringer utenfor hjemmet. I tillegg har studier blitt gjort for å undersøke hvor godt tiltaket kan overføres og gjennomføres i andre land, og er testet ut med positive resultater i både Australia og Sveits.

Anbefaler videre evaluering av MST-CAN i norsk kontekst

Nå har det blitt gjennomført en pilotstudie på MST-CAN-teamet og familiene som mottar behandling i Norge, for å vurdere og legge til rette for eventuelle videre effektstudier (RCT-forskning). Pilotstudien har blant annet sett på om tiltaket førte til endring på viktige utfallsmål, terapeutens etterlevelse av behandlingstiltaket og på frafall av deltakere i utvalget. Resultatene viser blant annet at tiltaket bidrar til reduksjon av symptombelastning og psykososiale problemer hos barna, og de indikerer også en nedgang i psykiske plager hos foreldre. I tilllegg fant de at behandlingen kan bidra til å styrke familiens sosiale nettverk. Måleinstrumentene som benyttes i tiltaket framstår som velegnet til å fange opp slike endringer, og funnene i pilotstudier i tråd med de postive resultatene vi allerede har fra tidligere forskning. Studien konkluderer dermed med at "videre evaluering av behandlingstiltaket i norsk kontekst vil være gjennomførbar og meningsfull".

Kan forebygge omsorgsovertakelse

I et debattinnlegg i Tidsskrift for Norsk psykologforening kommenterer Annika Melinder, Audun Formo Hay og Bernadette Christensen den nye pilotstudien. De fremhever blant annet at det finnes et stort og udekket behov for evalueringsforskning på evidensbaserte tiltak for å få slutt på vold og omsorgssvikt i familier, og at den nye pilotstudien viser et potensial til å dekke et slikt behov på barnevernsfeltet. De peker på at barnevernstjenestens tilbud til familier med komplekse behov hovedsaklig består av ulike råd- og familieveiledningstiltak, som ofte ikke er nok til å endre barnas omsorgssituasjon, og at det er et stort gap mellom denne type tiltak og det alvorlige skrittet det er å plassere barn utenfor hjemmet. MST-CAN kan bidra til å tette dette gapet og er det første tiltaket man har implementert i Norge som et alternativ til omsorgsovertakelse. 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.