Special Menu

Du er her:

Gode effekter av foreldreopplæring

Den positive effekten av foreldrerådgivning holder seg et halvt års tid. Størst utbytte har barna med de største problemene.

En ny studie utført av forskere ved Atferdssenteret undersøkte varigheten av foreldrerådgivning, eller Brief Parent Training (BPT) på engelsk. Dette er et intensivt foreldreopplæringstiltak rettet mot familier og deres barn med eller i risiko for å utvikle alvorlige atferdsproblemer.

En kortversjon

Intervensjonen er en kortversjon av det mer etablerte behandlingsprogrammet PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen), rettet mot styrking av foreldreferdigheter som positiv involvering, oppmuntring av prososiale ferdigheter, problemløsning, grensesetting og tilsyn, bestående av 3–5 konsultasjoner. BPT utgjør for øvrig ett av fem innsatsområder i den kommunebaserte modellen TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko).

Over to hundre familier deltok

216 familier deltok i undersøkelsen, tilfeldig fordelt på BPT og andre tiltak. Familiene ble rekruttert via ordinære kommunale tjenester som helsestasjoner eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Studien viste at de positive effektene av programmet på foreldrenes ferdigheter og barnas problematferd, slik dette ble rapportert av foreldrene, i stor grad holdt seg seks måneder etter at tiltaket var avsluttet, selv om de avtok noe sammenlkgnet med rett etter avslutning. Studien viste også at barna med størst problembelastning hadde størst utbytte. Det var ingen positive effekter av BPT på barnas sosiale kompetanse. Det var heller ingen overføringseffekter til skole- eller barnehagekonteksten.

Lavterskel

Oppsummert viser undersøkelsen at familier kan ha vedvarende utbytte, minimum et halvt år, av BPT. Funnene indikerer at BPT kan være et egnet lavterskeltilbud for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Altså et tilbud for barn utenfor barnevernet eller for barn som ikke er diagnostisert. Tilbudet kan ha praktiske og økonomiske fordeler for kommunene.

Kjøbli, J., & Bjørnebekk, G. (2013). A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training: Six months follow-up. Social Work Practice, 23, 603−612.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.