Special Menu

Du er her:

Ny studie om måling av livskvalitet hos barn og unge

Livskvalitet kan måles pålitelig hos barn og unge med foreldre som er syke eller rusavhengige.

Førsteforfatter: Kristine Amlund Hagen er forskningsdirektør ved NUBU, og førsteforfatter ved den nye studien.Dette viser en ny studie foretatt av blant annet Kristine Amlund Hagen, forskningsdirektør ved NUBU. Studien har undersøkt livskvalitet hos barn og unge av foreldre med sykdom eller rusavhengighet, med særlig vekt på helse og trivsel (health-related quality of life, HRQoL). Artikkelen er publisert i Quality of Life Research.

Måleinstrumentet KIDSCREEN-27 ble brukt fordi det er gjort få studier på denne gruppen barn og unge med dette måleinstrumentet. Formålet med studien var å se om dette var et pålitelig måleinstrument for denne gruppen for å måle deres HRQoL.

– Resultatene tyder på at KIDSCREEN-27 er et pålitelig måleinstrument for denne gruppen barn og unge. Det kan også være nyttig både som en pekepinn på andre problemer, men også fordi livskvalitet er viktig i seg selv, forteller Amlund Hagen. 

HRQoL og KIDSCREEN-27

For de som ikke er kjent med KIDSCREEN-27, er det et instrument som måler HRQoL (health-related quality of life) og som kan være nyttig for å identifisere barn i risiko for å utvikle tilpasningsproblemer. Få studier har fokusert på HRQoL blant barn med syke eller rusmisbrukene foreldre, på tross av at det er en betydelig risikofaktor.

For sykdom hos foreldre påvirker særlig barn, siden barns evne til tilpasning er sterkt påvirket av foreldres evner til å ta vare på dem. Redusert evne og kapasitet hos foreldre kan ha en negativ påvirkning på barns psykososiale utvikling og livskvalitet.

I denne studien ble KIDSCREEN-27 brukt til å vurdere selv-rapportert HRQoL hos barn og ungdom med foreldre som enten er fysisk eller psykisk syke eller rusavhengige. KIDSCREEN-27 måler HRQoL hos barn og unge, og er et hyppig brukt spørreskjema, særlig i Europa.

KIDSCREEN-27 måler barn og unges oppfatning av generell helse og fysisk form, psykiske faktorer slik som humør, følelser knyttet til ensomhet, autonomi, forhold til jevnaldrende og foreldre, sosial støtte og tilpasning på skolen. Ingen studie har så langt forskerne vet, benyttet dette instrumentet for å undersøke HRQoL blant barn med syke eller rusmisbrukende foreldre.

Gutter og yngre barn rapporterte bedre trivsel

246 barn og unge mellom 8 og 17 år og deres foreldre deltok i studien. Foreldrene hadde enten en fysisk eller psykisk sykdom, eller rusavhengighet. 56,9 prosent av barn og unge som deltok var jenter. Resultatene ble sammenlignet med en referansegruppe. Referansegruppen var et normativt utvalg av barn og unge fra 13 forskjellige europeiske land i en tidligere studie. Resultatene i den nye studien til Amlund Hagen, viste at gutter og yngre barn rapporterte betydelig bedre trivsel når det gjaldt fysisk og psykisk velvære, samt støtte fra jevnaldrende og annen sosial støtte sammenlignet med jenter og eldre barn. 

Yngre barn rapportertFoto: Illustrasjonsbilde Colourbox.e også betydelig større trivsel på skolen enn eldre barn. Det var ingen store forskjeller i HRQoL mellom grupper av barn som levde med forskjellige typer syke foreldre. Barna i studien rapporterte at trivselen deres relatert til fysisk utfoldelse var betydelige lavere enn referansegruppen.

–  Studien er derfor viktig fordi det vil kunne bidra til bedre forskning for en utsatt gruppe barn og unge. Det vil kunne føre til bedre hjelp og støttende tiltak på et tidlig tidspunkt, avslutter Amlund Hagen.

 

Se også notis på forskning.no.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., & Ruud, T. (2018) Health-related quality of life (HRQoL) in children of ill or substance abusing parents: examining factor structure and sub-group differences. Quality of Life Research. doi.org/10.1007/s11136-018-2067-1.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.