Special Menu

Du er her:

Skal undersøke effekten av Støtte til mestring

- Å hjelpe foreldrene slik at de kan støtte sine barn til å mestre vanskelige følelser, kan være den beste hjelpen for de barna som strever litt ekstra, sier Truls Tømmerås, forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).


Foto: Colourbox.

Han skal lede en ny evalueringsstudie av det forebyggende foreldreveiledningstiltaket Støtte til mestring. Studien skal undersøke om Støtte til mestring har effekt på foreldre og barn som søker hjelp i førstelinjetjenestene for barn og unge i 24 norske kommuner. 
 

Sliter med å få riktig hjelp

Familiene som inkluderes i studien søker hjelp fordi barna viser engstelse, tristhet og/eller strever med samarbeidsvansker på en slik måte at det går utover barna og familiens hverdag. 

Vanskene barna strever med er imidlertid ikke av en så alvorlig karakter at de får hjelp i spesialisthelsetjenesten (BUP), og det er mange i målgruppen som får avslag der.

- Dermed blir hjelpen gruppen mottar prisgitt tilbudet i den enkelte kommune. Omfanget og kvaliteten på det kommunale tilbudet varierer, utdyper Tømmerås.

- Målet med Støtte til Mestring er å skape et effektivt, fleksibelt og brukervennlig lavterskeltilbud i de kommunale tjenestene. På denne måten håper vi å forebygge forverring av vanskene disse barna og familiene opplever.


Truls Tømmerås, forsker ved NUBU. Foto: Moment Studio.
 

Bygger på oppdatert kunnskap

Støtte til mestring er utviklet av forskere og psykologspesialister ved NUBU. Tiltaket bygger på oppdatert kunnskap om virksomme elementer i forebyggende foreldreveiledning for de mest utbredte vanskene som førstelinjen møter på. 

I tillegg har senteret over 20 års erfaring med foreldreveiledning i tiltakene PTMO og TIBIR som er rettet mot foreldre til barn som strever med samarbeidsproblemer. I Støtte til mestring er imidlertid målgruppen utvidet til også å omfatte foreldre til barn som strever med engstelse og tristhet – eller flere av disse utfordringene samtidig.

- Det er regelen, snarere enn unntaket at barn og unge strever med flere typer vansker samtidig. Derfor mener vi det har vært riktig å utvikle et tiltak med en bred målgruppe, sier Tømmerås. Han understreker samtidig at Støtte til mestring er fleksibelt og skreddersys til familiens og barnets behov. Dermed kan man nå flere med tilpasset hjelp. 
 

Veldig glad for å få tildelt forskningsmidler fra Kavlifondet

Nå skal det undersøkes om Støtte til mestring er virksomt – utover det tjenestene tilbyr målgruppen i dag. For å gjøre dette har NUBU nylig fått tildelt midler fra Kavlifondets program for helseforskning. 

- I tråd med forskningsprogrammets målsetting ønsker vi å bidra til å skaffe kunnskap om effekt av foreldrerettede intervensjoner på barn og unges psykiske helse, avslutter Tømmerås. 

- For NUBU er det viktig at alle barn og familier som er sårbare og trenger hjelp, skal få et tilbud som er virksomt og kunnskapsbasert der de bor. Vi er derfor utrolig glade for at vi har fått tildelt midler fra Kavlifondets program for helseforskning for å undersøke effekten av Støtte til mestring, sier Andreas Høstmælingen, forskningsdirektør ved NUBU. 
 

Fakta om Støtte til mestring

Støtte til mestring er utviklet av forskere og psykologspesialister ved NUBU og bygger på oppdatert kunnskap om virksomme elementer i forebyggende foreldreveiledning for de mest utbredte vanskene i førstelinjen, samt over 20 års erfaring med foreldreveiledning i tiltakene Tidlig intervensjon for barn i risiko (TIBIR) og Parent management training - Oregon (PMTO), begge rettet mot familier der barna viser med samarbeidsvansker. I Støtte til mestring har man ønsket å utvide målgruppen til å omfatte foreldre til barn som viser engstelse og/eller tristhet. 

Støtte til mestring er samutviklet, testet og optimalisert i tre runder med 31 familier i tett samarbeid med syv norske kommuner. Erfaringene fra disse testsyklusene viser at de fleste foreldrene rapporterer en forbedring i barnas symptomnivå, samt om bedre foreldre-barn-samarbeid i hverdagen. Det er foretatt dybdeintervjuer med en eller to foreldre fra samtlige familier, og de aller fleste forteller om stor fremgang for barna, og særlig at de som foreldre har blitt tryggere på hvordan de kan møte barna sine i krevende situasjoner der sterke følelser gjerne tar over – både for barna og de voksne. 

Nå skal man undersøke om Støtte til mestring er virksomt – utover det tjenestene tilbyr målgruppen i dag. For å gjøre dette har prosjektet nylig fått midler fra Kavlifondets program for helseforskning. 

Forskerne på NUBU samarbeider i dette prosjektet med forskere nasjonalt og internasjonalt: Phillip Andrew Fisher (Stanford University), Frances Gardner (Oxford University), Ira Malmberg-Heimonen (OsloMet - storbyuniversitetet), John Kjøbli (Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør), Monica Aas (Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Universitet i Oslo), og Helene Amundsen Nissen-Lie (Universitetet i Oslo). 

I tillegg er tjeneste- og sluttbrukere representert i prosjektgruppen gjennom Gry Røste, direktør for Helse, omsorg og mestring i Lørenskog kommune, Beate Elvebakk, koordinator for det tverrfaglige samarbeidssystemet i Lørenskog kommune og rådgiver Benedikte Marie Lio fra Mental Helse Ungdom. 

Prosjektet starter opp i januar 2023 og varer ut 2027.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.