Tre komponenter

SWIS består av tre komponenter. Disse tre komponentene er informasjonsinnhenting, internettbasert programvare for dataregistrering og informasjonssammendrag, samt bruk av informasjon for beslutningstaking.

Informasjonsinnhenting

Skolens ansatte registrerer løpende informasjon om negative hendelser på skolens områder. Informasjonen blir registrert i hendelsesrapporter som inneholder informasjon om blant annet hva som har skjedd, hvem som er involvert, hvor og når det skjer, mulig motiv for atferden og hvilke konsekvenser som blir gitt.

Dataregistrering og informasjonssammendrag

Informasjonen fra hendelsesrapportene blir lagt inn skolens passordbeskyttede område i databasen av de SWIS-ansvarlige på skolen. De SWIS-ansvarlige får opplæring av NUBU. Hendelsesrapportene blir deretter makulert.

Elevens navn erstattes av et identitetsnummer. Listen som knytter identitetsnummeret til den enkelte elevs navn, oppbevares på et sikkert sted på skolen. Ingen andre enn de SWIS-ansvarlige og rektor har adgang til denne listen. Informasjon knyttet til enkeltelever er kun tilgjengelig så lenge eleven er innmeldt på skolen og identitetsnummeret slettes når eleven slutter på skolen.

Informasjonen som legges inn i SWIS, følger regler for beskyttelse av personidentifiserbare data gitt av Datatilsynet. NUBU er faglig og driftsmessig ansvarlig for kvalitetssikringen i henhold til personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 28 nr. 1-3 krav om personidentifiserbare data.

Bruk av informasjon for beslutningstaking

SWIS gir et nøyaktig og praktisk sammendrag av informasjonen som er innhentet. Oversikten kommer i form av rapporter med grafisk fremstilling på skole-, gruppe- eller individnivå. Dette gjør det mulig for skolens ledelse å få oversikt over antall hendelsesrapporter per måned, hvilke type atferd som er rapportert, hvor det skjedde, når det skjedde og hvilke elever som var involvert.

Rapportene gir skolen et godt informasjons- og datagrunnlag for å beslutte og utforme støttetiltak for enkeltelever, grupper av elever, hele skolemiljøet og/eller i tilknytning til spesielle problemområder. Systemet har også til hensikt å følge opp om tiltakene som iverksettes, har ønsket effekt.

Rapporten danner sammen med annen relevant informasjon grunnlag for problemløsning, beslutning og oppfølging av tiltak på skole-, gruppe- eller individnivå.

Sammendrag av rapporter presenteres også månedlig for skolens personale som generell informasjon om omfang av registrert utfordrende atferd på skolen. Dette kan danne grunnlag for beslutninger og oppfølging av tiltak.

Tiltak som omfatter enkeltelever, etableres alltid i samsvar med skolens regler og plikter i henhold til opplæringsloven og i nært samarbeid med foresatte. Foresatte og elever har innsyn i det som registreres om den enkelte elev jamfør personopplysningslovens bestemmelser. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.