Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Ny rapport om tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet

Ny rapport om tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet

I en ny FHI-rapport kommer det fram at godt dokumenterte tiltak for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet benyttes i altfor liten grad.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i denne rapporten forsøkt å besvare hvordan man kan forhindre at barn og unge kommer inn i, eller fortsetter med en kriminell løpebane. Rapporten er gjort på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og fagpersoner fra NUBU har bidratt i arbeidet med rapporten sammen med FHI.

For lite bruk av tiltak med dokumentert effekt

Rapporten avdekker blant annet at mange av de forebyggende tiltakene som benyttes i dag ikke er evaluert, noe som innebærer at man ikke vet sikkert om de har effekt, eller om de til og med kan ha negative effekter. Det kommer også fram at det finnes godt dokumenterte tiltak til denne målgruppa. Tiltakene med best dokumentert effekt i å forebygge at barn med store atferdsproblemer begynner med kriminalitet er:
Forside FHI-rapport: Barn, unge og kriminalitet

Det anbefales økt satsing på disse tiltakene, samt sørge for at de gjøres tilgjengelige for flere enn i dag.

Tiltak som kan forebygge en kriminell løpebane 

For forebygging av at barn som har begått lovbrudd kommer inn i en kriminell løpebane anbefales økt satsing og viderutvikling av tiltakene Multisystemisk terapi (MST) og Funksjonell familieterapi (FFT) for ungdom og deres familier. I tillegg anbefales det at behandlingshjem-tiltaket Treatment Foster Care - Oregon (TFCO) videreutvikles og evalueres i Norge, ettersom det har vist god effekt i en svensk evaluering, samt er et mindre inngripende tiltak enn institusjonsplassering.

Forskning, implementering og tilgjengelighet

Rapporten peker på at alle tiltak og programmer som iverksettes på ha fokus på implementering. Det innebærer at tiltak har solid administrativ forankring, god ledelse og tilstrekkelig med ressurser for å sikre kompetanse og kvalitet. For best kvalitetssikring bør tiltakene har et system for opplæring og veiledning, samt evalueres gjennom forskning. 

Det vises også til at de beste tiltakene ikke er tilgjengelige for alle som trenger dem, og ikke tilbys i alle deler av landet. I rapporten reises det spørsmål om hvorvidt tjenestetilbudet for denne målgruppen bør organiseres annerledes for å nå fram til alle som trenger dem.

 

Les mer og last ned rapporten på FHIs nettsider.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.