Du er her:

Opplæring av PMTO-terapeuter

Er du en kliniker med bakgrunn i barne- og familiearbeid med ønsker om å jobbe som PMTO-terapeut? Opplæring av nye PMTO-terapeuter skjer i samsvar med Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge - NUBU's langsiktige plan for utprøving, implementering, spredning og kvalitetssikring.

Muligheten for å kunne delta i PMTO-opplæringen avhenger av at din arbeidsplass eller kommune har inngått en samarbeids- eller intensjonsavtale med NUBU. PMTO-opplæringen gis ikke som et generelt tilbud til fagmiljøene. Opplæringen er ledd i en strategi for å ta i bruk PMTO som forebyggende og behandlende metode.

PMTO-behandling er én av seks intervensjoner for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn, som til sammen utgjør kommuneprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR).

Intervensjonene i TIBIR er rettet mot familier og barn som er i ulik risiko for å utvikle alvorlige atferdsproblemer, og har i tillegg intervensjoner for ansatte i barnehage, skole og hjelpetjenester som arbeider direkte med barn og familier i målgruppen. I dag er det ca. 100 kommuner og bydeler i Norge som har inngått en intensjonsavtale med NUBU og som implementerer TIBIR. Utover disse kommunene, er det ca. 40 poliklinikker innenfor psykisk helsevern for barn og unge (BUP) som også har sertifiserte PMTO-terapeuter, samt ca. 50 fagkontorer i Bufetat rundt om i landet.

Forpliktende samarbeid

Den pågående rekrutteringen og opplæringen av nye terapeuter i PMTO-behandling rettes i hovedsak mot kommuner som ønsker – og som vil forplikte seg til – implementering og kvalitetssikring av det helhetlige TIBIR-programmet.

All virksomhet ved NUBU er basert på forskning og evaluering og TIBIR-kommuner forventes å delta i ulike evalueringer knyttet til TIBIR-programmet. I tillegg til å prioritere fagfolk fra nye kommuner som skal ta i bruk TIBIR, rekrutteres det også fagfolk fra eksisterende TIBIR-kommuner, den statlige barneverntjenesten og psykisk helsevern i områder hvor det er behov for flere PMTO-terapeuter. Bak hver nye runde av terapeutopplæring ligger det alltid til grunn en omfattende evaluering av implementeringsmulighetene i tjenesteområdene og arbeidsstedene. Kommuner og spesialisttjenestene kan selv melde sin interesse for å bli del av en forestående opplæringsrunde.

Om opplæringen

Opplæringen i PMTO-metoden er desentralisert, og foregår som oftest i regionene. Tidvis arrangeres også tverr-regionale opplæringer, som foregår i Oslo. Opplæringen er en kombinasjon av seminardeltakelse og øvelse i veiledningsgrupper, samt krav til minimum 5 veiledete behandlingssaker under opplæringstiden. Opplæringen består av 21 seminardager, fordelt over ca. 1,5 år, samt 24 dager med obligatorisk veiledning i gruppe fra sertifisert PMTO-veileder. 

For å kunne delta i opplæringsprogrammet må en ha minimum treårig helse- og sosialfaglig høyskolebakgrunn eller universitetsutdanning innenfor psykologi, pedagogikk, medisin eller tilsvarende. I tillegg er det krav om klinisk relevant bakgrunn. Sertifiserte PMTO-terapeuter forplikter seg til å utøve behandlingsmetoden på sin arbeidsplass og følge kvalitetssikringskravene i etterkant av opplæringen.

Kostnader for opplæring

NUBU er ansvarlig for opplæring, veiledning, sertifisering og oppfølging av alle PMTO-terapeuter. Det er ingen kostnader knyttet til disse aktivitetene, men arbeidsgiver må selv dekke alle reise- og oppholdsutgifter for sine ansatte.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, kontakt:

Regionkoordinatoren i Sør-Norge: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatorene i Øst-Norge: Sissel Torsvik og Begoña Gomez
Regionkoordinatoren i Vest-Norge: Jorid Bjørkås
Regionkoordinatoren i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinatoren i Nord-Norge: Kristin Richardsen

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.