Special Menu

Publikasjoner 2008

Artikler med fagfellevurdering

Biglan,T., & Ogden, T. (2008). The evolution of evidence-based practices. European Journal of Behaviorist Analysis, 9, 1–15.

Bjørnebekk, G. (2008). Positive and Negative Affect as Modulators of Cognition and Motivation: The rediscovery of affect in achievement goal theory. Scandinavian Journal of Educational Research, 52, 152–170.

Frønes, I. (2008). Sosial kompetanse, samfunnsutvikling og sosialisering. Barn, 1, 9–27.

Holth, P. (2008). Læringsbasert rusbehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 10,1276–1284.

Janson, H., & Mathiesen, K. S. (2008). Temperament profiles from infancy to middle childhood: Development and associations with behavior problems. Developmental Psychology, 44, 1314–1328.

Kjøbli, J., & Sørlie, M-A. (2008). School outcomes of a community-wide intervention model aimed at preventing problem behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 4, 365–375.

Ogden,T., Christensen, B., Sheidow, A. J., & Hoth, P. (2008). Bridging the gap between science and practice: The effective nationwide transport of MST programs in Norway. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 17, 93–109.

Ogden,T., & Amlund-Hagen, K. (2008). Treatment effectiveness of Parent Management Training in Norway; A randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 607–621.

Sørlie, M-A., Amlund-Hagen, K., & Ogden, T. (2008). Social competence and antisocial behavior. Continuity and distinctiveness across early adolescence. Journal of Research on Adolescence, 18, 121–144.

Artikler uten fagfellevurdering

Arnesen, A. (2008). «Målet er å forebygge», Skolelederen.

Arnesen, A., Hendis, M., Meek-Hansen, W., & Ogden T. «Upålitelig om oppdragelse av barn på skoler i Eidsvoll», Eidsvoll Ullensaker blad.

Askeland, F. B. (2008). «Atferdsproblemer og risikovurdering», en litteraturgjennomgang. Semesteroppgave ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen.

Lønnum, K., Christensen, B., Lekhal, K., & Stabæk, M. (2008). Behandlingsfosterhjem. Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC). Fosterhjemskontakt, 5,10–12.

Ogden, T. (2008). Motviljen mot evidens i utdanningssystemet. Bedre Skole, 4, 75–79.

Bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Frønes, I. (2008). Familien og vennene. Utviklingen i familie, samliv og vennskap. I: S. M. Solli & E. Balsvik (eds) Introduksjon til samfunnsvitenskapene. (s. 162–174). Oslo: Universitetsforlaget.

Brusdal, R., & Frønes, I. (2008). Små keisere. Barn og forbruk i verdens rikeste land. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Arnesen, A., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2008). Positiv adfærd og støttende læringsmiljø i skolen. København: Dafolo.

Bjørnebekk, G. (2008). Motivasjonsrelaterte faktorer og tid: Deres effekt på kognitive og affektive manifestasjoner. Upublisert doktoravhandling. Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo.

Frønes, I., & Ben-Arieh, A. (2008). Indicators of children’s well-being. Theory and practice in a multi-cultural perspective. Frankfurt: Springer Publishing Company.

Jakobsen, R., & Solholm, R. (2008). Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre. Rapport til Bufdir.

Martinsen, M. T. (2008). Barnehagen som arena for sosial utvikling: En pilotstudie av utvalgte kjennetegn ved barnehager med mulig betydning for barns sosiale utvikling. Masteroppgave i barnehage- og profesjonsutvikling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Høgskolen i Vestfold.

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T., & Tveit, A. (2008). Adfærdsproblemer hos barn og unge. Teoretiske og praktiske tilgange. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Nordahl, T., & Sørlie, M-A. (2008). Samarbeid mellom hjem og skole – erfaringer og utfordringer (lydbok-versjon). I M. Sandbæk, & G. Tveit (Red.) (1996), Sammen med familien. Arbeid i partnerskap med barn og familier. Oslo: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Sørlie, M-A. (2008). Atferds- og mestringsproblemer i skolen – mer effektive tiltak trengs. I J. H. Schultz, A-M. Hauge, & H. Støre. Ingen ut av rekka går. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.