Foreldrerådgivning

Målgruppen for intervensjonen er barn i selektert gruppe, dvs. barn som viser tegn til begynnende atferdsproblemer og/eller der foreldrene strever med oppdragelsen i dagliglivet.

Gjennom samtaler og veiledning av foreldre skal foreldrerådgivning  bidra til å forebygge og redusere problematferd og fremme prososial atferd hos barn i alderen 3−12 år. Intervensjonen skal være kortvarig, 3−6 møter per familie.

Målgruppe for opplæringen er  kommunalt ansatte som er i en rådgiverposisjon overfor foreldre, som for eksempel helsesøstre, kommunepsykologer, ansatte i barnevern- og PP-tjenesten, og andre ansatte som planlegger å gå videre med opplæring i modulen «Konsultasjon for ansatte i barnehage og skole».

Målsettingen er å sette kommunalt ansatte, som regelmessig kommer i kontakt med familier som har barn med begynnende atferdsproblemer, i stand til å oppdage og identifisere begynnende atferdsproblemer, vurdere hvorvidt saken egner seg for kortvarig foreldrerådgivning, eller om den skal henvises til mer omfattende utredninger eller intervensjoner. Kurset går over ni dager og etterfølges av seks månedlige veiledninger i gruppe à to timer. Etter endt opplæring forventes det at foreldrerådgiveren jobber kontinuerlig med saker (minimum  to i året), og deltar på vedlikeholdsveiledning i gruppe (minimum ti timer  i året) for å opprettholde sin kompetanse.

Tema for seminardelen er atferdsproblemer generelt, etablering og vedlikehold av arbeidsallianse med foreldrene, tilrettelegging for samarbeid med barnet, systematisk bruk av ros og oppmuntring, grensesetting, problemløsning, tilsyn og oppfølging.

Undervisningsformen består av  «miniforelesninger», gruppediskusjoner, demonstrasjonsrollespill og øvelser. I tillegg vil det bli gitt hjemmeoppgaver mellom hver samling. Det forventes at deltakerne begynner å bruke rådgivingsprogrammet umiddelbart etter at seminardelen er gjennomført og at veiledningsdelen gis i forhold til arbeid med egne saker.

Det er utviklet et eget kurs for kursholdere i denne modulen, og disse får tilgang til egne undervisningsfiler som skal anvendes i opplæringen. I tillegg er det utarbeidet en egen perm for utøvere av modulen, og materiell til foreldre som deltar i rådgivningen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.