Foreldrerådgivning

Målgruppen for tiltaket er familier med barn fra 3-12 år som viser tegn til begynnende atferdsvansker og/eller der foreldrene strever med oppdragelsen og oppfølging av barna i hverdagen.

Hensikten med Foreldrerådgivningen er å bistå foreldrene med å finne måter å legge til rette for et utviklingsstøttene samspill og etablere gode rutiner i hverdagen for å redusere stress og konflikter. Spørsmål som ofte stilles av foreldre er på hvilken måte og i hvilke situasjoner de kan stille krav til barnet og når barnet bør få anledning til å bestemme selv? 

Foreldrerådgivningen strekker seg over 3-7 ganger. Temaene i rådgivningen tar utgangspunkt i konkrete foreldrestrategier som har vist seg nyttige når foreldre opplever oppdragerrollen som utfordrende. Det kan være når de strever med å samarbeide med barnet, og/eller når barnet viser begynnende tegn på atferdsvansker. Gjennom refleksjon, utforskning, problemløsning og utprøvning kan foreldrene tilpasse strategiene slik at de dekker behovene i deres hverdag. 
Opplæringen i Foreldrerådgivning foregår lokalt i den enkelte TIBIR-kommune og gis til ansatte som allerede tilbyr hjelp til foreldre, som for eksempel helsesykepleiere, kommunepsykologer, ansatte i barnevern- og PP-tjenesten. Opplæringen består av 9 kursdager samt 6 gruppeveiledninger. 

Temaene på opplæringen er blant annet teori om utvikling av atferdsvansker og hvordan støtte foreldre i deres endringsprosess slik at de kan legge til rette for god kommunikasjon og samhandling med barnet.

Målsettingen med opplæringen er også å gi utøvere økt kompetanse i hvordan oppdage samspill som kan lede til atferdsvansker på så tidlig tidspunkt som mulig, og om det er tilstrekkelig med kortvarig Foreldrerådgivning eller om det er behov for et mer omfattende tilbud som for eksempel PMTO. 

Tiltaket er evaluert med god effekt.

Parent Management Training – The Oregon Model (PMTO) som individuell foreldreveiledning (ungsinn.no)

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2012). A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training in primary care settings. Prevention Science, 13, 616–626.

Kjøbli, J., & Bjørnebekk, G. (2013). A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training: Six-month follow-up. Research on Social Work Practice23, 603–612.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.