Konsultasjon for ansatte i skoler og barnehager

Målgruppe for intervensjonen er ansatte i skole/SFO og barnehager som arbeider direkte med barn i alderen 3–12 år som har atferdsproblemer eller som er i risiko for å utvikle fremtidige atferdsproblemer (indikert og selektert gruppe).

Intervensjonen går ut på å gi barnehage- og skoleansatte veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer i grupper/klasser. Intervensjonen er kortvarig med ukentlige konsultasjoner over en 6–8 ukers periode.

Målgruppe for opplæringen er ansatte som i sitt virke gir konsultasjon og veiledning til ansatte i skole/SFO og barnehager. Typiske eksempler vil være PP-rådgivere, ansatte i spesialpedagogisk enhet, fagteam, skolens egne spesialpedagoger, sosiallærere eller rådgivere. Opplæringen forutsetter at deltakerne har gjennomgått modulen «Grunnkurs i foreldrerådgiving».

Konsulentene skal etter gjennomført kurs kunne 1) identifisere og vurdere atferdsproblemers funksjon, 2) utforme individuelle planer for tiltak, 3) bistå i gjennomføringen av tiltak i skole/barnehage/SFO med sikte på å forebygge og redusere atferdsproblemer, 4) gi konsultasjon til ansatte i barnehage/skole og SFO for å øke deres forståelse og håndtering av lettere grad av atferdsvansker, 5) vurdere når og til hvilket intervensjonsnivå dersom det er aktuelt å henvise en familie videre.

Kurset vil gå over fire dager med påfølgende seks månedlige veiledninger i gruppe à to timer. Etter endt opplæring forventes det at konsulenten jobber kontinuerlig med saker (minimum  to i året), og deltar på vedlikeholdsveiledning i gruppe (minimum ti timer i året) for å opprettholde sin kompetanse.

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, plenumsdiskusjoner, demonstrasjonsrollespill og øvelser. Deltakerne vil også bli gitt hjemmeoppgaver mellom hver samling. Det forventes at deltakerne tar i bruk konsultasjonsprogrammet etter at seminardelen er avsluttet, slik at veiledningen knyttes opp mot det konkrete arbeidet i forhold til enkeltsaker.

Det er utviklet et eget kurs for kursholdere i denne modulen, og disse får tilgang til egne undervisningsfiler som skal anvendes i opplæringen. I tillegg er det utarbeidet en egen perm til utøvere av modulen, og materiell til ansatte i skole/barnehage som mottar konsultasjon.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.