Noen forutsetninger for implementering av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

Et gjennomgående prinsipp ved implementeringen av PMTO og TIBIR er at spredningen av kompetanse skal skje i tilknytning til etablerte PMTO-miljøer, slik at en sikrer opprettholdelse av nødvendig oppfølging og metodeintegritet.

Andre viktige prinsipper er kommunens egen motivasjon og lederstøtte for å delta i forebyggingsprogrammet, samt behovet for programmet, altså graden av problembelastning i forhold til målgruppen barn i kommunen.

Fra NUBUs side er det også en forutsetning at kommunen har mulighet til å utdanne minst to terapeuter, eller inngå i et interkommunalt samarbeid om å utdanne terapeuter.

Regional oppfølging

Den nasjonale implementeringen av TIBIR følges opp regionalt i helseregionene av seks regionkoordinatorer ansatt ved NUBU, to i øst, én i sør, én i vest, én i Midt-Norge og én i nord.

I tillegg får regionkoordinatorene bistand fra seks regionkonsulenter ansatt i det statlige barnevernet (Bufetat), to i øst, én i sør, én i vest, én i Midt-Norge og én i nord. Til sammen utgjør koordinatorene og konsulentene det regionale implementeringsteamet i hver region.

Alle de tilsatte i det regionale leddet er utdannet PMTO-terapeuter. Det regionale leddet skal styrke relasjonen til og oppfølgingen av samarbeidskommunene gjennom implementeringsprosessen og i videre drift av programmet, bl.a. å være til hjelp i arbeidet med å utvikle planer for innføringen av TIBIR i de enkelte kommunene.

Hva hvis vår kommune ønsker å være med?

Prosessen gjennomføres enten ved at kommunen selv kontakter regionleddet ved NUBU, eller ved at det regionale teamet i samarbeid med PMTO-terapeutene i de enkelte regionene undersøker hvilke kommuner i regionen som kan ha interesse og mulighet for å delta i et slikt samarbeid. På bakgrunn av denne informasjonen blir aktuelle kommuner kontaktet og invitert til å delta. Invitasjonsskrivet inneholder en redegjørelse om bakgrunnen for og hovedområdene i den kommunale satsingen, samt en foreløpig beskrivelse av fordelingen av forpliktelser mellom de enkelte kommunene og NUBU.

Målsetting og forpliktelser

Det blir deretter avholdt stedlige evalueringsmøter i de kommunene som er aktuelle for deltakelse. Deltakere på disse møtene er beslutningstakere i kommunen, og NUBUs regionledd. På bakgrunn av disse møtene blir det foretatt en endelig utvelgelse av samarbeidskommuner, og det blir skrevet en intensjonsavtale med hver enkelt av kommunene. Her blir målsettingen for samarbeidet, tiltakene og prosjektets varighet beskrevet.

Skrivet inneholder også en presisering av NUBUs og kommunenes respektive forpliktelser. Etter utvelgelsesprosessen er det til nå inngått et samarbeid med til sammen  103 kommuner og bydeler. Ikke alle kommunene har egne PMTO-terapeuter, men de har enten etablert interkommunale løsninger eller bistås av terapeuter fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) eller psykisk helsevern for barn og unge (BUP) i regionen (se egen oversikt).

Opplæring og oppfølging

Implementeringen av modulene i TIBIR krever en betydelig innsats i forhold til opplæring og oppfølging av deltakerne. Det er sannsynlig at dette vil overstige kapasiteten til PMTO-terapeutene i de enkelte kommunene. I forbindelse med utdanningen av kandidater fra Statlig barnevern og Psykisk helsevern for barn og unge er det derfor inngått avtale om at et visst antall av disse skal forplikte seg til å delta som undervisere og veiledere i den kommunale implementeringen.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.