Special Menu

Fire stjerner i boka

Ungsinn har vurdert TIBIRs intervesjon for foreldregrupper.
Panelet i Ungsinn har vurdert TIBIRs program for foreldregrupper som et «dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 4 med dokumentasjonsgrad 4».

Programmet som nylig ble behandlet av panelet i Ungsinn er én av seks intervensjoner innenfor TIBIR (Tidlig Intervensjon for Barn i Risiko) – et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer. Panelet i Ungsinn ble ledet av Sturla Fossum.

Gode ord fra Ungsinn
I vurderingen fra Ungsinn heter det at TIBIR bygger på en allment akseptert teoretisk og forskningsmessig base, at tiltaket er grundig evaluert i Norge, og at det er utarbeidet gode rutiner for kvalitetssikring av tiltaket.

Foreldregruppeintervensjonen i TIBIR er en forebyggende intervensjon overfor foreldre med barn med atferdsproblemer. Barna er i aldersgruppen 3–12 år. Tiltaket gis til grupper av foreldre, og gruppene ledes av sertifiserte PMTO-terapeuter. Intervensjonen tar sikte på å endre barnas atferd gjennom foreldrenes deltakelse i foreldretrening. Formålet er å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvansker hos barn ved å endre samspillet mellom foreldre og barn gjennom å lære foreldrene ulike ferdigheter.

Tilpasset gruppeformatet

Ungsinn skriver: Intervensjonen består av 12 gruppesamlinger à 2,5 timer, der samlingene tar for seg ulike kjernetema slik en kjenner det fra individuell PMTO-behandling. Temaene er imidlertid tilpasset gruppeformatet. Deltakere er foreldre og foresatte til barn som har mindre atferdsproblemer eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer. Det deltar inntil 16 foreldre i gruppene (åtte foreldrepar), og gruppen har to gruppeledere.

TIBIR rommer så mye

I tillegg til denne gruppebaserte foreldrerådgivningen, finnes det innenfor TIBIR flere andre intervensjoner. Til sammen representerer disse seks modulene en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe atferdsvansker hos barn, samt å styrke barnas sosiale kompetanse.

Programmet bygger på erfaringer fra behandlingsmodellen PMTO, skoleprogrammet PALS samt et lokalt samarbeidsprosjekt om barns sosiale utvikling, først utprøvd i Lørenskog kommune.

Studier av TIBIR

Tiltaket er evaluert i en randomisert og kontrollert (RCT) studie med gode resultater både like etter avsluttet behandling (Ogden & Hagen, 2008) og ved ett-års oppfølgingen (Hagen, Ogden & Bjørnebekk, 2011). I studien (Ogden & Hagen, 2008) ble det rapportert om reduksjoner i barnas utagerende atferd av foreldrene, styrket oppdragelsespraksis blant foreldrene og økt sosial kompetanse hos barna rapportert av lærerne.

UngSinn skriver at studien er «av god kvalitet», og videre at «den er gjennomført under naturlige betingelser, det er brukt gode og relevante måleinstrumenter, og det er gjort hensiktsmessige vurderinger av betydningen av frafall. Dette gir grunn til å anta at effektene som er funnet, representerer reelle effekter av tiltaket i ordinær praksis».

Kilde og foto: Ungsinn

Ungsinns vurdering av TIBIRs foreldregruppeintervensjon ­– kortversjonen

Ungsinns vurdering av TIBIRs foreldregruppeintervensjon – fullversjonen

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.